Stanovy HK Chřiby

STANOVY HOROLEZECKÉHO KLUBU – HK CHŘIBY

Preambule

Horolezecký klub Chřiby (dále jen HK Chřiby) je oficiálně zaregistrovaný u Českého horolezeckého svazu (ČHS) dne 9.prosince 2008 jako 540 oddíl ČHS. HK Chřiby se tím hlásí k tradicím ČHS, vedle vlastních klubových stanov se řídí také stanovami ČHS.

Horolezecký klub Chřiby se věnuje horolezectví ve velehorách, skalnímu lezení, lezení na umělých stěnách, VHT, turistice, skialpinismu a ochraně přírody, zvlášť ve Chřibech.

 

Vznik členství:

Členství v HK Chřiby vzniká na základě přihlášení se prostřednictvím HK Chřiby do ČHS a zaplacením poplatku HK Chřiby na kalendářní rok. Přihláška se podává předsedovi HK Chřiby. Dále souhlasem stanov HK Chřiby.

Členství neplnoletých dětí:

V HK Chřiby mohou být i děti a mládež. Ke vstupu do HK Chřiby je podmínkou být také členem ČHS. Výhodou je, pokud aspoň jeden z rodičů je členem ČHS i HK Chřiby. Potom toto členství dětí je plně zdarma a zodpovědnost je především na rodičích!

Horoškola:

HK Chřiby nevyžaduje od svých členů nutně absolvování tzv. Horoškoly, ale určitě je doporučuje všem zájemcům o horolezeckou činnost, ať už v HK Chřiby pod vedením našich instruktorů, nebo v jiném Horolezeckém oddíle nebo pod ČHS a jiných mezinárodních horolezeckých federací.

Instruktorské kursy (SCI, RCI, HAL):

HK Chřiby podporuje a doporučuje svým členům a zájemcům o instruktorskou činnost absolvovat kurs pořádaný ČHS a tím předávat zkušenosti a lezecké dovednosti, metodiku jištění, záchrany a zdravovědy dalším zájemcům o horolezeckou činnost. Více informací o kursech a podmínkách absolvování kursů je na webových stránkách ČHS.

Organizační struktura HK Chřiby:

HK Chřiby mají velmi jednoduchou organizační strukturu, která vychází především z malé členské základny. Skládá se ze čtyř členů v klubové Radě (předseda, sekretář, ekonom, člen) a dalších členů. Klubová Rada je poradní a rozhodující orgán s rozdělenými kompetencemi, v zásadních věcech předkládá ostatním členům záležitosti k hlasování, kdy rozhoduje nadpoloviční většina fyzicky přítomných. Věci k hlasování předkládá čtrnáct dní před termínem setkání. Klubová Rada rozhoduje o odměně za lezecké úspěchy v roce.

Volby klubové Rady HK Chřiby:

Jednou za dva roky, na konci roku se uskuteční volby do klubové Rady. Každý člen písemně zvolí čtyři kandidáty. První napsané jméno získává hlasy čtyři, další tři, dva a čtvrté jméno hlas jeden. S nejvyšším počtem hlasů se člen stává předsedou, potom následuje podle počtu hlasů sekretář, ekonom a čtvrtý člen Rady. V případě rovnosti hlasů se rozhoduje pouze mezi stejnými počty hlasů. Hlasovat smí všichni členové od patnácti let. Volby nejsou tajné a na výročním setkání předseda seznámí ostatní s výsledky.

Předseda:

V čele HK Chřiby stojí volený předseda na dva roky. Předseda je především kontaktní osobou mezi ČHS a HK Chřiby. Dále reprezentuje HK Chřiby na veřejnosti. Přijímá nové členy. Spravuje klubovou e-mailovou adresu: hkchriby@horochriby.cz Předseda HK Chřiby svolává povinně jednou do roka všechny členy a seznamuje je s výroční zprávou na výročním setkání.

Sekretář:

Sekretář je zástupcem předsedy, kontrolním úřadem. Má přístup na e-mail HK Chřiby, objednává průkazky ČHS pro členy HK Chřiby na nový kalendářní rok. Opatruje úřední klubové razítko.

Ekonom:

Ekonom je pokladník HK Chřiby. Spravuje účet a podává zprávy klubové Radě o stavu financí. Na účet HK Chřiby se posílají členské poplatky ČHS a HK Chřiby a jiné finanční dary. Ekonom posílá na účet ČHS poplatky za členství v ČHS (Český horolezecký svaz).

Správce:

Správce je čtvrtým rovnoprávným členem Rady. Má poradní a hlasovací právo. Dohlíží na fungování Rady. Má na starost vlastnictví majetku HK Chřiby.

Ostatní členové:

Ostatní členové mají práva a povinnosti. Právo hlasovat na výročním setkání, přednést svůj názor a podat návrh k hlasování, ten musí být zaslán písemně na e-mailovou adresu. Všichni členové mají povinnost platit členské příspěvky a volit členy klubové Rady HK Chřiby.

Hospodaření HK Chřiby:

HK Chřiby může spravovat majetek, jedná se především o materiál spojený s horolezeckou činností. Členské příspěvky pro ČHS jsou odevzdány v řádném termínu do konce měsíce listopad, aby co nejdříve každý člen obdržel průkazku ČHS. Z příspěvků pro HK Chřiby je na konci roku rozdělena malá část jako odměna do tří kategorií, o zbytku finančních prostředků rozhoduje klubová Rada.

Kategorie odměn:

1) Nejtěžší vylezená cesta

2) Dosažená nejvyšší výška

3) Nejzajímavější podniknutá dobrodružně-poznávací cesta

Odměnu určuje předseda po poradě a hlasování (pokud je nutné) s dalšími členy klubové Rady. Odměny jsou symbolické podle finančních možností HK Chřiby, většinou karabina a jiný horolezecký materiál. U nejvyšší dosažené výšky se zapůjčuje do dalšího vyhlášení putovní cepín.

Zánik členství v HK Chřiby:

Členství zaniká oznámením odchodu člena předsedovi HK Chřiby a ten tuto skutečnost oznámí všem ostatním členům.

Závěrem:

HK Chřiby je mladým dynamicky se rozvíjejícím horolezeckým klubem. Stanovy zde sepsané jsou ve stálém vývoji a postupně doplňovány a upravovány podle hlasování svých členů na výročním setkání. HK Chřiby přejí nejen svým vlastním členům, ale i všem ostatním, kteří se o horolezectví zajímají, krásné zážitky které prožívají v horách i ve společnosti lidí s podobnými zájmy.

V Kyjově 17.12. 2013